Begrebsmodellering, governance & standardisering af data

Produkter og ydelser ejes og drives af ARKIVO, tlf. +45 61 69 09 86, Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

Kontakt

Kontakt ARKIVO via Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller +45 61 69 09 86.

Bestilling og betaling

Vær opmærksom på, at dit køb først er en realitet, når du har betalt den faktura, der fremsendes til dig (NB!! Virksomhedens faktureringsmailadresse) - snarest efter du har lagt din bestilling!

Priser og betalingsbetingelser

Betalingsbetingelser er netto kontant.

Produkter, opstartsgebyr, forventede konsulenttimer, klippekort og ARKIVO Online abonnementer betales forud for levering.

Pt. er det kun muligt at betale ved en almindelig bankoverførsel. Det aftalte beløb bedes indsat på Sparekassen Kronjylland reg.nr. 6685, konto nr. 0012322291.

Betales abonnementet ikke rettidigt, sendes rykker 1 uden gebyr 7 dage efter fakturaens forfaldsdato. Betales abonnementet fortsat ikke, spærres adgangen til ARKIVO ONLINE. Adgangen til åbnes igen efter modtaget betaling, medmindre ARKIVO forinden har ophævet brugerlicens.

De til enhver tid gældende priser kan findes på ARKIVO's hjemmeside og kan ændres ved opslag på hjemmesiden med en måneds varsel til udgangen af et kvartal. Samme gælder for ændringer til sammensætning og indhold af brugerlicenstyper og tillægsmoduler. Alle priser er ekskl. moms.

Salg til offentlige institutioner

Venligst påfør jeres EAN nr. I vil indenfor nogle dage modtage en elektronisk faktura. Den mailadresse, som indtastes på ordren, skal være institutionens mailadresse og ikke en privat mailadresse.

Vilkår for konsulentydelser

Aftalte projekter kan flyttes efter aftale. Ved flytning senere end 2 uger inden aftalt afvikling af kortlægningsprojektet afregnes et annulleringsgebyr på 20 % af det samlede forventede projektestimat.

Vilkår for kurser og workshops

Tilmelding er bindende, men hvis du er forhindret i at komme, kan din plads frit overdrages til en kollega.

ARKIVO forbeholder sig retten til at aflyse kurser og seminarer, hvis sygdom eller andre uforudsete begivenheder opstår. Ved aflysninger refunderes den fulde deltagerpris. I sådanne tilfælde, i dialog med de tilmeldte, vil der blive fundet alternativer til det aflyste kursus eller workshop. Et kursus kan ligeledes blive aflyst ved for få tilmeldte.

Vilkår for brugerlicenser

Nærværende brugerlicensvilkår (herefter "vilkår") tiltrædes ved at afkrydse "Jeg har læst og accepterer brugerlicensvilkår" på bestillingsformularen, ved at anvende ARKIVO ONLINE, eller services eller ved på anden måde at tilkendegive accept heraf, og gælder mellem ARKIVO, Haverupvej 69, DK-4180 Sorø (herefter "ARKIVO") og kunden (herefter "kunden"). Hvis kunden er en juridisk person, accepteres disse vilkår på vegne af kunden. Denne service er business to business, hvorfor der ikke er en fortrydelsesret. Licenstegningen er bindende i 3 måneder, hvorefter det kan opsiges senest d. 19. i måneden.

Brugerlicens' varighed og fakturering

Brugerlicens træder i kraft ved bestilling og løber, indtil det opsiges i overensstemmelse med disse vilkår. Der kan ændres for antallet af brugerlicenser senest d. 19. i måneden, gældende fra førstkommende måned. Første faktureringsperiode løber fra bestillingsdatoen til udgangen af et kalenderkvartal. Herefter faktureres månedsvis forud.  Kunden accepterer, at fakturaer og rykkere sendt pr. e-mail til den af kunden opgivne mailadresse skal anses for leverede, når de er afsendt af ARKIVO.

Brugerlicens' omfang og anvendelse

Kunden opnår i overensstemmelse med disse vilkår en ikke-eksklusiv adgang til at anvende ARKIVO ONLINE, der stilles til rådighed online som software as a service. Kunden erhverver ikke applikationen eller en kopi eller del heraf og opnår ikke licens til at afvikle applikationen undtagen som software as a service. Kundens brugerlicens giver kunden adgang til at bruge applikationen til kortlægning, analyse, dokumentation og kontrol af alle behandlinger af persondata. På ARKIVO’s hjemmeside findes en oversigt over brugerlicenstyper.
For enkelte funktioner, ydelser og tillægsmoduler kan der være tilknyttet selvstændige betingelser, der skal accepteres i tillæg til disse vilkår, før de kan anvendes. Adgangen til at anvende ARKIVO ONLINE gælder udelukkende for kunden og dennes rådgivere, og ARKIVO ONLINE må ikke benyttes for andre end kunden eller til at foretage databehandling eller yde ydelser for andre end kunden. Kunden indestår for og har de fulde ansvar for de tredjeparter, som kunden giver adgang til ARKIVO ONLINE eller som bruger kundens logindata. Kunden er ikke berettiget til at overdrage brugerlicens til tredjemand, hverken helt eller delvist, eller til at give adgang til ARKIVO ONLINE til tredjemand. Kunden skal sikre, at ARKIVO ONLINE ikke bliver anvendt på en måde, som kan skade ARKIVO’s navn, omdømme eller goodwill, eller som er i strid med relevant lovgivning eller anden regulering.

Ophør

Kunden kan opsige brugerlicens, foretage nedgradering af brugerlicens og/eller fravalg af tillægsmoduler hver d. 20. i en måned ved at sende en mail eller udfylde en formular på arkivo.dk. Med mindre andet fremgår af beskrivelse eller vilkår for den specifikke ydelse. ARKIVO kan opsige brugerlicens med 6 måneders varsel til udløbet af et kalenderkvartal, eller uden varsel ved kundens væsentlige misligholdelse af disse vilkår eller ved kundens konkurs eller insolvens. Kundens data opbevares 14 dage efter ophævelsen af brugerlicens.

Kundens data

Parterne er enige om, at kunden ejer og kan frit disponere over egne data i ARKIVO ONLINE. ARKIVO ONLINE giver kunden mulighed for at eksportere egne data mv. via ARKIVO ONLINEs eksportfunktion. Kunden accepterer, at en sådan eksport skal gennemføres af kunden, inden brugerlicensen ophør. I tilfælde af at brugerlicensen udløber eller ophæves af kunden, skal ARKIVO, hvor rimeligt og kommercielt forsvarligt, tilsigte at give kunden en periode på 10 dage efter ophør, hvor eksportfunktionen kan anvendes. ARKIVO forbeholder sig ret til at slette kundens data og lukke for adgang 5 dage efter brugerlicensens ophør uanset årsagen hertil, og ARKIVO har ingen forpligtelser til at opbevare data efter dette tidspunkt. ARKIVO er berettiget til at opbevare kundens data efter ophør med henblik på at anvende disse i anonymiseret form til statistik og analyse. 

Driftsstabilitet

ARKIVO tilstræber højst mulig driftsstabilitet, men er uden ansvar for nedbrud eller driftsforstyrrelser, herunder for driftsforstyrrelser forårsaget af faktorer uden for ARKIVO’s kontrol. Herved forstås bl.a. strømsvigt, fejl på udstyr, internetforbindelser, telekommunikationsforbindelser eller lignende.
ARKIVO ONLINE og servicen leveres, som den er og forefindes. ARKIVO ONLINE er driftet som en cloudløsning under Microsoft, hvorfor der henledes til Microsoft's garantistillelse for sikkerhedsstandarder, driftsikkerhed og stabilitet. ARKIVO fraskriver sig enhver garanti, tilsikring, indeståelse, anprisning eller andre vilkår, uanset direkte eller indirekte. I tilfælde af nedbrud eller forstyrrelser tilstræber ARKIVO i at genskabe normal drift hurtigst muligt. Planlagte afbrydelser vil fortrinsvis blive placeret i tidsrummet kl. 21.00-06.00 CET. 

Ændringer

ARKIVO er berettiget til løbende at foretage opdateringer og forbedringer af ARKIVO ONLINE. ARKIVO er ligeledes berettiget til at ændre sammensætning og opbygning af ARKIVO ONLINE og ydelser. Sådanne opdateringer, forbedringer og ændringer kan ske med eller uden varsel, og kan påvirke services, herunder informationer og data uploadet til eller afgivet af ARKIVO ONLINE.

Immaterielle rettigheder

ARKIVO ONLINE og information, der afgives fra ARKIVO ONLINE, undtagen kundens data, er beskyttet af ophavsret og andre immaterielle rettigheder og tilhører eller er licenseret til ARKIVO. Individuelt udarbejdet programmel tilhører ligeledes ARKIVO, medmindre andet skriftligt er aftalt. Kunden skal give ARKIVO meddelelse om enhver aktuel eller potentiel krænkelse af ARKIVO’s immaterielle rettigheder eller uautoriseret brug af ARKIVO ONLINE, som kunden får kendskab til. Der sker ingen overdragelse af immaterielle rettigheder til kunden. I forhold til materiale, der uploades af kunden og alle kundens data, giver kunden ARKIVO, og dennes leverandører, en tilladelse og global licens, der er tilstrækkelig til, at ARKIVO forsvarligt kan afvikle og drifte ARKIVO ONLINE og opfylde sine forpligtelser samt foretage markedsføring overfor kunden. Kunden indestår for, at det materiale, der uploades, ikke krænker tredjemands rettigheder, og ikke indeholder materiale, der kan virke stødende eller er i strid med relevant lovgivning eller anden regulering.

Overdragelse

ARKIVO har ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser overfor kunden til tredjemand.  Kunden accepterer, at ARKIVO er berettiget til at anvende underleverandører i alle forhold, herunder til afvikling og drift af ARKIVO ONLINE og til opbevaring af kundens data.

ARKIVO's ansvar

ARKIVO fraskriver sig ethvert ansvar i relation til disse vilkår, services eller brug af ARKIVO ONLINE, uanset om dette opstår i kontrakt eller udenfor kontrakt, herunder for driftstab, følgeskader eller andre indirekte tab, tab af data, tab begrundet i produktansvar eller tab, der er opstået som følge af simpel uagtsomhed. ARKIVO er ikke ansvarlig for de tredjepartsløsninger, der er tilgængelige og/eller integreres med ARKIVO ONLINE. ARKIVO kan således ikke holdes ansvarlig for rigtigheden, fuldstændigheden, kvaliteten og pålideligheden af informationerne og heller ikke resultaterne, som opnås gennem disse tredjepartsløsninger. Tilsvarende kan ARKIVO ikke holdes ansvarlig for tredjepartsløsningernes tilgængelighed, sikkerhed eller funktionalitet, herunder for mulige skader og/eller tab forårsaget af tredjepartsløsninger. Det påhviler kunden at føre bevis for, at et af kunden lidt tab ikke kan tilskrives tredjepartsløsninger. Uanset typen af tab eller ansvarsgrundlaget er ARKIVO’s samlede ansvar beløbsmæssigt begrænset til kundens betaling i 3 måneder, før det ansvarspådragende forholds indtræden. Kunden påtager sig at friholde ARKIVO for produktansvarsskader, tredjemands tab og øvrige krav fra tredjemand som følge af kundens brug af ARKIVO ONLINE. Kunden accepterer at holde ARKIVO skadesløs mod ethvert krav eller tab, der skyldes produktansvar, tab hos tredjeparter eller ansvar for tredjeparter, i det omfang det hidrører fra kundens brug af ARKIVO ONLINE.

GDPR-ansvar og compliance

ARKIVO fralægger sig et ethvert ansvar om, hvorvidt den dataansvarlige lever op til sine forpligtelser i forhold til GDPR.

Tavshedspligt og datasikkerhed

ARKIVO behandler alene kundens data, efter dennes instruks og således ikke til egne, uvedkommende formål. ARKIVO har tavshedspligt om alle informationer, ARKIVO måtte komme i besiddelse af om kunden, og er ikke berettiget til at videregive sådanne informationer til tredjemand, medmindre sådan information er offentlig tilgængelig, eller hvor ARKIVO har fået informationen fra en tredjepart udenfor fortrolighed, eller hvor ARKIVO er forpligtet til at videregive informationen ifølge lovgivning eller efter pålæg fra en myndighed eller domstol. ARKIVO har truffet de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger i ARKIVO ONLINE hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lov om behandling af personoplysninger. ARKIVO giver på kundens anmodning – og mod betaling af ARKIVO’s til enhver tid gældende timetakster for sådant arbejde – tilstrækkelige oplysninger til, at kunden kan påse, at de nævnte tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er truffet.
Kunden accepterer, at der i ARKIVO’s database i en cloudbaseret løsning og eventuelt tillige i en ekstern database opbevares udloadede filer. I det omfang kunden anvender information, brugernavne eller passwords der vedrører tredjeparts information eller services i forhold til ARKIVO, indestår kunden for, at videregivelse af sådan information og ARKIVO’s behandling af sådan information ikke krænker rettigheder eller aftale med tredjemand. Kunden skal holde ARKIVO skadesløs for ethvert tab i forbindelse med denne bestemmelse.

Forsendelser til udlandet

Vi sender gerne din pakke til udlandet. Fragtprisen er svarende til den faktiske pris det koster os at sende din pakke og vil derfor være individuel

Rabatter

Der kan aftales kvantumsrabat ved køb af et større antal spil.

Reklamation

Alle varer er omfattet af købelovens regler om 24 måneders reklamationsret. Reklamationsretten betyder, at du som kunde kan klage over fejl og mangler ved varen som er opstået inden 24 måneder efter købet. Reklamationsretten dækker ikke når fejl, skader eller slitage opstår på grund af forkert brug, manglende vedligeholdelse eller almindeligt slid.
Du skal reklamere indenfor ”rimelig tid” efter, at du har opdaget manglen ved varen. Du kan reklamere ved at kontakte os via mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..
Afhængig af den konkrete situation vil du modtage de videre instrukser. Når du returnerer varen, bedes du samtidig så detaljeret som muligt oplyse, hvad problemet er.  Er reklamationen berettiget, refunderes naturligvis dine rimelige fragtomkostninger til at sende varen retur.

Copyright

Al billed- og tekst materiale på GDPR-spil.dk er underlagt beskyttelse i henhold til ophavsretsloven og må ikke anvendes i strid hermed. Overtrædelse heraf kan medføre krav om fogedforbud såvel som krav om erstatning, vederlag og godtgørelse. Endvidere forbeholdes øvrige rettigheder i henhold til anden relevant immateriel lovgivning tillige med rettigheder i henhold til markedsføringsloven.

Vilkårsændringer

ARKIVO er berettiget til at ændre disse Vilkår i enhver henseende. De til enhver tid gældende vilkår vil være tilgængelige på ARKIVO’s hjemmeside. ARKIVO tilsigter at give rimeligt varsel (1 måned) i forbindelse med enhver ændring, ved opslag på hjemmesiden. Brug af ARKIVO ONLINE efter en ændring af disse vilkår udgør en accept af sådanne ændrede vilkår. Det er kundens forpligtelse løbende at holde sig opdateret i forhold til ændringer af vilkår. 

Tvister

Disse vilkår er undergivet dansk ret og enhver tvist, der udspringer af brugerlicensen, herunder disse vilkår, skal anlægges ved Byretten.


Gyldighed

Disse vilkår er gyldige fra 1. september 2017.

KONTAKT
+45 61 69 09 86
info@ arkivo.dk

­