Begrebsmodellering, governance & standardisering af data

Beskyttelse af dit privatliv

Vi tager behandling af dine persondata alvorlig. Vi sikrer rimelig og gennemsigtig databehandling. Denne privatlivspolitik fortæller, hvordan vi behandler dine personoplysninger. Vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende persondatalovgivning.

Dataansvar - kontaktoplysninger

ARKIVO er dataansvarlig og kan kontaktes via følgende oplysninger: 

ARKIVO

CVR.nr.: 318409986

Adresse: Øverødvej 49, 2840 Holte

Kontaktperson: Hanne Biehl Laursen

Kontaktoplysninger: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. , + 45 61 69 09 86

ARKIVO er ikke forpligtet til at udpege en databeskyttelsesrådgiver, men du er til enhver tid velkommen til at kontakte vores kontaktperson omkring vores behandling af dine personoplysninger.

Formål og retsgrundlag for behandling

Formålet med vores behandling af dine personoplysninger er følgende:

 • Markedsføring – efter accept fra dig
 • Kundeforhold: administration, fakturering, projektstyring, serviceydelser og kundeopfølgning

Retsgrundlag

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger sker på grundlag af:

 • Kontraktlige kundeforhold
 • Gældende lovgivning
 • Legitime interesser

De legitime interesser, der begrunder behandlingen, er:

 • Kundeopfølgning
 • Historik i tidligere kundeprojekter

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler de oplysninger, der er nødvendige for at opfylde ARKIVO samarbejde med dig som kunde, hvilket er følgende oplysninger:

Navn, brugernavn, adresse, arbejdstelefonnummer, stilling, e-mailadresse, website,, kalenderoplysninger, tidligere korrespondance og kundeaktivitet.

Cookies:

Vi behandler kun IP-adresser og brugeradfærd på hjemmesiden i forbindelse med cookies.

Korrekte og opdaterede personoplysninger

Personoplysningerne, som vi behandler, skal være korrekte og opdaterede. Vi opdaterer derfor dine personoplysninger, hvis du beder os herom, eller vi bliver opmærksom på, at dine oplysninger ikke er korrekte.

Opbevaring af data

Vi opbevarer dine personoplysninger i elektronisk form, så længe at der er et retligt grundlag herfor, eller at der er tale om et aktivt kundeforhold.

I forhold til markedsføring opbevares dine persondata i vores nyhedsbrevsystem, indtil du selv framelder dig.

Hvor dine personoplysninger stammer fra

ARKIVO behandler kun persondata, som er modtaget ved en direkte kontakt med dig, dit firma eller en part, der repræsenterer dig.

Vi behandler således ikke persondata om dig, uden at der har været en aktiv, direkte dialog imellem ARKIVO og en af de ovennævnte parter.

Automatiske afgørelser, herunder profilering

Vi anvender ingen automatiske afgørelser, herunder profilering.

Videregivelse af data

Vi videregiver kun dine personoplysninger til andre, hvis vi er forpligtet hertil via lovgivning, eller til vores leverandører i det omfang, de skal levere en ydelse, som berører dig.

Herudover videregiver vi kun dine personoplysninger til samarbejdspartnere, såfremt dette er muligt at gøre i overensstemmelse med de persondataretlige regler.

Vi overlader din personoplysninger til vores databehandlere, som er følgende:

 • Pipedrive
 • Mailchimp
 • E-conomics
 • Microsoft (Onedrive, Outlook Exchange, Sharepoint)

Vi har indgået behørige databehandleraftaler med disse databehandlere.

Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Vi overfører kun dine personoplysninger til modtagere indenfor EU eller til virksomheder, der er godkendt under Privacy Shield.

Sikkerhed

Dine persondata er er beskyttet hos os, og vi har en intern databeskyttelsespolitik.

ARKIVO har udarbejdet en lovpligtig, intern databeskyttelsespolitik. Den indeholder interne instrukser og beskriver de foranstaltninger, som ARKIVO har truffet, og som beskytter dine persondata mod hændeligt eller ulovligt at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret videregivelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til disse oplysninger.

ARKIVO har procedurer for tildeling af adgangsrettigheder, som indebærer, at alene de medarbejdere, for hvem det er nødvendigt for udførelse af deres arbejdsopgaver, har adgang til dine personoplysninger.

Vi laver løbende backup af vores datasæt for at undgå datatab.

Skulle der ske et sikkerhedsbrud, der resulterer i høj risiko for dine rettigheder, herunder for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil ARKIVO underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt i det omfang, som krævet i persondataforordningens artikel 34.

 

Dine rettigheder:

Ret til indsigt i personoplysninger

Du har ret til at få indsigt i de persondata, ARKIVO behandler om dig. På ethvert tidspunkt har du ret til at få oplyst, hvilke persondata ARKIVO behandler om dig, jf. persondataforordningens artikel 15. Adgangen kan dog være begrænset af hensynet til forretningshemmeligheder og/eller immaterielle rettigheder. Hvis du ønsker at gøre brug af din ret til indsigt, kan du henvende dig til ARKIVO via kontaktoplysningerne nævnt ovenfor. Vi behandler og svarer på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter, at vi har modtaget din henvendelse, medmindre anmodningens kompleksitet og omfang gør, at vi ikke kan svare inden for en måned. I så fald kan svarfristen blive op til 3 måneder i alt, jf. persondataforordningens artikel 12.

Berigtigelse eller sletning af personoplysninger

Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet. Hvis du mener, at de oplysninger, som ARKIVO behandler om dig, er urigtige eller ikke er korrekte, har du ret til at få dem rettet eller slettet, jf. persondataforordningens artikel 16 og 17. Såfremt vi er enige med dig i, at de oplysninger, som vi behandler, er urigtige eller ikke er korrekte, sletter eller korrigerer vi snarest muligt disse oplysninger.  Sletning eller berigtigelsen vil dog ikke ske, såfremt ARKIVO er retligt forpligtet til at opbevare alle eller dele af dine persondata, eller det er nødvendigt at opbevare disse persondata, for at et retskrav kan fastlægges eller forsvares. I så fald vil ARKIVO kun opbevare de oplysninger, som ARKIVO er retlig forpligtet eller berettiget til og vil slette øvrige persondata om dig. Hvis du ønsker at gøre brug af retten til berigtigelse eller sletning, skal du henvende dig til ARKIVOs kontaktperson og fortælle os, hvilke oplysninger, som du mener, ikke er korrekte, eller hvilke oplysninger, som du ønsker slettet. Vi behandler og svarer på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter, at vi har modtaget din henvendelse, medmindre anmodningens kompleksitet og omfang gør, at vi ikke kan svare inden for en måned. I så fald kan svarfristen blive op til 3 måneder i alt, jf. persondataforordningens artikel 12.

Tilbagekaldelse af samtykke

Du har ret til at trække dit samtykke til ARKIVOs behandling af dine personoplysninger tilbage, såfremt ARKIVO baserer hele eller dele af sin behandling på samtykke. Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke til ARKIVOs behandling af dine persondata helt eller delvist tilbage, jf. persondataforordningens artikel 7.  Hvis du trækker dit samtykke, vil ARKIVO ophøre med at behandle de persondata, som du har tilbagekaldt dit samtykke i relation til, medmindre ARKIVO er retligt forpligtet eller berettiget til at opbevare alle eller dele af dine persondata. I så fald vil ARKIVO kun opbevare de oplysninger, som ARKIVO er retlig forpligtet til, og vil slette øvrige persondata om dig. Din tilbagetrækning af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, som ARKIVO har foretaget, indtil din tilbagetrækning af samtykket.  Hvis du ønsker at gøre brug af din ret til at tilbagetrække dit samtykke, kan du henvende dig til ARKIVO via kontaktoplysningerne nævnt ovenfor. Vi behandler og svarer på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter, at vi har modtaget din henvendelse, medmindre anmodningens kompleksitet og omfang gør, at vi ikke kan svare inden for en måned. I så fald kan svarfristen blive op til 3 måneder i alt, jf. persondataforordningens artikel 12.

Indsigelse

Du har ret til at gøre indsigelse imod ARKIVOs behandling af dine persondata.

Kun hvis behandling sker efter interesseafvejningsreglen i persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, eller behandlingen sker til direkte markedsføring, er der ret til indsigelse.  Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse imod ARKIVOs behandling af dine persondata. Du kan ligeledes gøre indsigelse, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med gældende regler eller det samtykke, som du har givet ARKIVO, jf. persondataforordningens artikel 21. Hvis du ønsker at gøre indsigelse, kan du benytte kontaktoplysningerne øverst til at sende din indsigelse til ARKIVO. Er din indsigelse berettiget, vil ARKIVO ophøre med at behandle persondata om dig. Vi behandler og svarer på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter, at vi har modtaget din henvendelse, medmindre anmodningens kompleksitet og omfang gør, at vi ikke kan svare inden for en måned. I så fald kan svarfristen blive op til 3 måneder i alt, jf. persondataforordningens artikel 12.

Begrænsning

Du har ret til få begrænset ARKIVOs behandling af persondata i visse situationer. Du har ret til at få begrænset ARKIVOs behandling af dine personoplysninger i følgende tilfælde, jf. persondataforordningens artikel 18: Mens ARKIVO behandler en indsigelse, som du har gjort imod rigtigheden af de persondata, som ARKIVO behandler om dig eller imod lovligheden af behandlingen. Begrænsningen af behandlingen gælder indtil, at ARKIVO har færdigbehandlet din indsigelse. ARKIVOs behandling er ulovlig, men du ønsker ikke sletning af oplysningerne, men derimod alene, at anvendelsen af persondatene begrænses. Hvis du ønsker at gøre brug af din ret til begrænsning af behandling af persondata, kan du benytte kontaktoplysningerne øverst til at sende din anmodning til ARKIVO. Vi behandler og svarer på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter, at vi har modtaget din henvendelse, medmindre anmodningens kompleksitet og omfang gør, at vi ikke kan svare inden for en måned. I så fald kan svarfristen blive op til 3 måneder i alt, jf. persondataforordningens artikel 12.

Dataportabilitet

Hvis vores behandling af dine personoplysninger baserer sig på samtykke eller en kontrakt, og vores behandling er foretaget automatisk, har du ret til dataportabilitet. Retten til dataportabilitet indebærer, at du har ret til at få tilsendt de persondata, som du har oplyst til os i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, som du har ret til at overføre til en anden tjenesteyder, jf. persondataforordningens artikel 20. Hvis du ønsker at gøre brug af retten til dataportabilitet, kan du henvende dig til ARKIVO via kontaktoplysningerne nævnt ovenfor. Vi behandler og svarer på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter, at vi har modtaget din henvendelse, medmindre anmodningens kompleksitet og omfang gør, at vi ikke kan svare inden for en måned. I så fald kan svarfristen blive op til 3 måneder i alt, jf. persondataforordningens artikel 12.

Klage

Du har ret til at klage til Datatilsynet over ARKIVOs behandling af dine personoplysninger.

Læs mere her:
Datatilsynet

Kontaktoplysninger er følgende:

Adresse: Borgergade 28, 5., 1300 København

E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Telefon: + 45 33 19 32 00

Hjemmeside: www.datatilsynet.dk

 

­